Kennismaking

1 februari 2012 werd ik pastoor benoemd van de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum. Sinds 1 januari 2014 zijn ze samen de Zalige Titus Brandsmaparochie geworden. Naast mijn taken als parochieherder ben ik met ingang van 1 september 2012 door bisschop De Korte benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het Vicariaat Friesland-Noordoostpolder. Bisschop Van den Hout heeft me na zijn aantreden opnieuw deze functie toevertrouwd. Tevens stelde hij me aan tot hoofd van de diocesane dienstverleners.Voorafgaand aan deze benoemingen was ik van 1 april 2008 tot en met januari 2012 pastoor van de parochies van Mussel-Kopstukken, Musselkanaal, Stadskanaal, Ter Apel en Zandberg (Nu de Heilig Kruisparochie). Mijn werkzaamheden in het parochiepastoraat begon ik in november 2004 als diaken en vervolgens parochievicaris van de parochies Dronrijp, Franeker, Harlingen, Sint Annaparochie. Later kwam daar de parochie van Terschelling/Vlieland bij. Van Dronrijp en Franeker was ik de zogeheten eerstaanspreekbare.

Er zijn me ook een aantal nevenactiviteiten toevertrouwd (geweest).

  • Van september 2005 tot einde 2011 was ik lid van het jongerenplatform van ons bisdom Groningen-Leeuwarden.

  • Tijdens de studiejaren 2011-2012 en 2012-2013 ben ik als docent voor een werkcollege en een aanvullend vak verbonden geweest aan de Tiltenberg, het opleidingscentrum van het bisdom Haarlem. Door de veelheid aan andere opgaven zag ik me genoodzaakt mijn docentschap neer te leggen.

  • Sinds november 2011 ben ik (toezichthoudend) bestuurslid van het Pensioenfonds van de Nederlandse bisdommen. In 2017 werd ik tevens tot vicevoorzitter gekozen.

  • Tevens heeft de bisschop me per 1 november 2011 benoemd als lid in de Priesterraad van ons bisdom.

  • Sinds september 2014 heb ik zitting in de Plenaire Raad van de Raad van Kerken Nederland. In die hoedanigheid vertegenwoordig ik de Rooms-katholieke Kerk Nederland in het landelijk kernteam van "Kerkproeverij / Back to Church".

  • Met ingang van 1 januari 2015 ben ik als voorzitter toegetreden tot de Raad van Toezicht van de VNB. Met ingang van 1 januari 2018 heb ik deze functie neergelegd, omdat het niet meer te combineren viel met mijn overige taken.

  • Bisschop Van den Hout benoemde me met ingang van 1 november 2017 tot kanunnik van het Kathedrale Kapittel.

Om een nadere indruk te geven, volgt hieronder een overzicht van mijn opleidingen.

Opleidingen

1988 – 1996 Middelbare school te Joure en Sneek

1996 – 2002 Priesteropleiding Ariënskonvikt te Utrecht

1996 – 2003 Theologie Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht

2002 – 2004 Internationaal seminarie “Johannes Paulus II” te Rome

2002 – 2005 Ecclesiologie Pauselijke Universiteit van Lateranen te Vaticaanstad

diploma's: Doctoraal Theologie (Utrecht)

Licentiaat “Sacra Theologia special in Ecclesiologia” (Rome)