Paaswake

Post date: May 15, 2014 6:45:18 AM

Zalige Titus Brandsmaparochie

19 april 2014

Mattheus 28, 1-10

Al sinds inmiddels vele jaren worden financiële instellingen verplicht om bij advertenties waarschuwende teksten te plaatsen. Lange tijd klonk zodoende na elke aanprijzing: “Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst”. Welbeschouwd een interessante zin om juist ook in de Paasnacht bij stil te staan.

Om te beginnen is het goed om ons te realiseren dat het nogal uitmaakt binnen welke context deze zin wordt uitgesproken. Waar particulieren zich op het gladde pad van aandelen en andere effecten gaan begeven, doen ze er goed aan om genoemde zin zeer ter harte te nemen. Wie echter een loopbaan in de wetenschap ambieert, zal toch met aarzelingen naar vermelde waarschuwing kijken. Als resultaten uit het verleden geen garanties geven voor de toekomst, hoe kan dan nog op een zinvolle manier gezocht worden naar causale relaties?

En hoe is het voor ons, hier op de late avond zittend op ongemakkelijke banken terwijl het eerst donker was en we ons daarna even behielpen met kaarslicht om ook nog eens een flink aantal lange lezingen uit de Schrift te aanhoren? Welbeschouwd heeft alles wat we tot dusver hier deden en hoorden met het verleden van doen. De rituelen komen van oudsher en de woorden verhaalden over de geschiedenis van God met de mensen. Centraal stond de persoon van Jezus van Nazareth, die we de Christus noemen vooral omdat zijn lijden en sterven uitliepen op de verrijzenis. Door onze doop – waarvan we de beloften dadelijk gaan vernieuwen – weten we ons aan Christus en zijn leven verbonden. Mooie boel als ook hier geldt dat resultaten uit het verleden geen garanties geven voor de toekomst. Waar kunnen we dan nog op hopen?

Maar wees gerust. Als Pasen ergens over gaat, als het er om één reden ook vandaag de dag toe doet, dan wel omdat Jezus’ verrijzenis weliswaar in het verleden plaatshad, maar niet bedoeld was als een louter een-tweetje tussen Vader en Zoon. Het was en is een hartelijk aanvaarden en herstellen van heel de mensheid in gemeenschap met God en zodoende elkaar. Wat God betreft kan daar niets meer tussenkomen. De reden voor onze Paasviering is daarom ook niet zozeer het verleden, maar veeleer het heden en nog meer de toekomst. Het historische gebeuren van Jezus verrijzenis geeft ons juist de garanties om nu met goede moed te leven en vol hoop naar de toekomst te kunnen uitzien.

Christelijk leven en een christelijke levensstijl hebben daarom ook alleen maar zin omdat we de garanties hebben gekregen die we deze nacht in het bijzonder vieren. Zodat we vol geloof, hoop en liefde kunnen leven. Met God en met elkaar. In het heden gevoed en verzekerd door het verleden de toekomst, de Heer zelf tegemoet.