3e zondag van Pasen

Post date: May 15, 2014 6:47:24 AM

Zalige Titus Brandsmaparochiee

4 mei 2014

Lucas 24, 13-35

Vorige week mocht ik met een groepje parochianen op bedevaart in Lourdes zijn. Elk jaar kiest de bedevaartleiding aldaar een thema waaraan alle bezoekende groepen geacht worden enig aandacht te besteden. Het thema van dit jaar sluit goed aan bij de evangelielezing deze zondag. Daarom dat ik graag wat van onze ervaringen met u deel.

Het thema luidde: “De vreugde van de bekering” en kwam op allerlei manieren aan de orde. In de vieringen, de prediking, de gesprekken en de catecheses. Er was zelfs een speciale avond van de barmhartigheid.

De gesprekken tussen de volwassenen gaven vaak blijk van de samenhang tussen bekering en vergeving van zonden. De oudere deelnemers wisten te vertellen hoe ze als klein kind nog moesten biechten en vaak niet wisten wat te zeggen en daarom maar weer met de suikerpot op de proppen kwamen. De jongere deelnemers konden zich daar geen voorstelling van maken. Er was echter ook nieuwsgierigheid en een verlangen de absolutie te ontvangen.

De jonge kinderen en tieners kregen catechese van een jongerenwerker. Hun werd het beeld van een oude en keihard geworden spons voorgehouden. Het ding leek nergens meer goed voor. Maar het wonder geschiedde toen de spons voor hun ogen in water werd ondergedompeld. De spons werd zacht, kwam weer tot zichzelf en kon weer doen waartoe het werd gemaakt. Daarmee werd de kinderen en tieners een belangrijk inzicht aangeboden met betrekking tot de vreugde van de bekering. Natuurlijk heeft bekering te maken met het belijden van zonden en het ontvangen van vergeving. Maar daarmee is niet alles gezegd. Bekering heeft ook te maken met vriendschap herontdekken, met elkaar als gehuwden na een moeilijke periode weer van harte in de armen kunnen en willen vallen, met na misschien lang worstelen een weg vinden om te leven met een handicap, chronische ziekte of de gevolgen van ouderdom, met het herontdekken van het geloof en de geloofsgemeenschap of het kiezen van een nieuwe loopbaan, omdat je hebt ontdekt dat wat je nu doet misschien wel goed verdient, maar niet bij je past. Bekeren heeft te maken met het ontdekken van het leven. Ontdekken in de zin van wegnemen wat het bedekt, maar ook van het vinden van iets wat verloren was – inclusief de bijhorende vreugde van het weervinden.

Dit ontdekken van het leven gaat niet dan alleen door een onderdompeling in het bad van Gods liefde. Opdat ons leven, ons hart weer zacht en soepel wordt en we tot onszelf komen. Beter: bekering heeft zodoende te maken met tot leven komen. Anders gezegd: met de ontdekking van Pasen in ons eigen leven. Jezus’ verrijzenis was namelijk niet slechts een interessant gebeuren eens in de tijd, het was ook geen louter een-tweetje tussen Vader en Zoon, maar is relevant voor ieders leven. De verrijzenis betekent de ontdekking dat God niet alleen leven geeft en gunt, maar ook daadwerkelijk in Jezus Christus hergeeft. De Emmaüsgangers vandaag doen geen andere ervaring op. Ze ontdekken het Pasen van de Heer in hun eigen leven, ontdekken daarmee het leven zelf en keren letterlijk om: terug naar Jeruzalem om daar gemeenschap te vormen.

Het ontdekken van het leven is maar zelden een gebeuren als een flits in het ene moment. Dikwijls is het de uitkomst van een lange en soms moeilijke weg. Ook de Emmaüsgangers hebben dat ondervonden. Ze waren al thuis en de avond was reeds gevallen voordat het allemaal weer op zijn pootjes terecht kwam. Het gaat dikwijls stapje voor stapje, maar met Gods hulp mogen we vol vertrouwen die weg (onze weg) gaan en blijven zoeken naar de smaak waartoe ook het heiligdom van Lourdes al lekker maakt: de vreugde van de bekering.